Mai­Kupon

Adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési Tájékoztató

 1. A www.maikupon.hu címen elérhető Weboldalhoz (a továbbiakban: Weboldal) kapcsolódó személyes adatokat az oldal üzemeltetője kezeli. A Weboldal üzemeltetője, egyúttal a személyes adatok kezelője: MaiKupon.hu Kft. (székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos u. 79. levelezési cím: 2120 Dunakeszi Táltos utca 6., e-mail cím: info@maikupon.hu; adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-84319/2015; a továbbiakban: Üzemeltető).
 2. Az adatkezelés alanyai (érintettek) a felhasználók, azon személyek, akik az oldalon regisztrálnak, az oldal szolgáltatásait igénybe veszik (a továbbiakban: Felhasználó). Amennyiben a Felhasználó regisztrál, és elfogadja a jelen Tájékoztatót, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Üzemeltető az alábbiakban meghatározottak szerint kezelje. A személyes adatok kezelésére jelen Tájékoztató az irányadó. Az adatkezelés során az Üzemeltető az irányadó jogszabályoknak, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően jár el. Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki a Weboldalon hirdető, vagy azon megjelenő harmadik személyek adatkezeléseire, promócióira, nyereményjátékaira. Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon weboldalak adatkezeléseire, amelyre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet. Az Üzemeltető a jelen Tájékoztató módosításának jogát fenntartja. A módosításról az Üzemeltető a Felhasználókat tájékoztatja.
 1. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntesen megadott hozzájárulása. A Felhasználók a regisztráció során elfogadják a jelen Tájékoztatót, és hozzájárulnak személyes adataik jelen Tájékoztató szerinti kezeléséhez. Jelen Tájékoztató a Felhasználók tájékoztatásának minősül, az Infotv. 20. § (2) bek. alapján.
 2. Az Üzemeltető az adatkezelés során törekszik arra, hogy az adatkezelés tisztességes, törvényes legyen, és személyes adat kezelésére csak célhoz kötötten kerüljön sor. Az Üzemeltető biztosítja az érintettek részére a tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás jogát.
 1. Az adatkezelés célja jelen nyilatkozat 5. és 6. pontban részletezett szolgáltatások nyújtása
 2. Az Üzemeltető jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra felhasználja.
 1. A személyes adatok kezelése az Üzemeltető székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy a Üzemeltető által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket minden esetben az Üzemeltető hozza meg.
 2. Az Üzemeltető a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe :   Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hozhat. Az Üzemeltető az adatfeldolgozók megnevezését folyamatosan közzéteszi. Az Üzemeltető adatfeldolgozóként tárhelyszolgáltatót vesz igénybe, a http://maikupon.hu/tarhelyszolgaltato menüpontban megjelöltek szerint.
 1. A regisztráció során a Felhasználó megadja az azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges következő adatait: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, születési év, jelszó, nem, megye. A megadott adatok kezelése a Felhasználó azonosítását, a kapcsolattartást, a reklámozást szolgálják.Az életkorra vonatkozó adat kezelése azért szükséges, mert – mivel az oldalon vásárlásra, szerződés kötésére is van lehetőség – csak 18. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak. A megyére vonatkozó adat statisztikai célokat  szolgál. Valamennyi adat tekintetében az adatkezelés célja a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása, valamint a szolgáltatások fejlesztése, továbbá a Felhasználók részére hírlevelek és reklámok küldése, erre vonatkozó hozzájárulás alapján.
 2. Amennyiben a Felhasználó részt vesz az Üzemeltető „Affiliate” programjában, köteles megadni bankszámlaszámát, valamint a számlatulajdonos nevét. Az adatkezelés célja a Felhasználót megillető díjak kifizetése. Amennyiben a Felhasználó vásárol, a kapcsolattartáshoz, a vásárolt kupon postai úton történő eljuttatásához megadja pontos címét (irányítószám, település, cím), és hozzájárul ezen személyes adatainak kezeléséhez. Vásárlás esetén az Üzemeltető kezeli a vásárlással kapcsolatos adatokat (vásárolt kupon, fizetett összeg, fizetés módja) is. Az ilyen típusú adatkezelés célja a kapcsolattartás, a kupon eljuttatása, a felhasználó igényeinek kezelése. A megadott személyes adatokat az adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek, valamint adatfeldolgozás esetén az adatfeldolgozóval munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg.
 1. Amennyiben a felhasználó ehhez a regisztráció során hozzájárul, az Üzemeltető jogosult arra, hogy a Felhasználó megadott elérhetőségeit (e-mail címét, postai címét, telefonszámát) felhasználja arra a célra, hogy részére az Üzemeltetővel, az Üzemeltető tevékenységével összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. A Felhasználó hozzájárulása kiterjed arra, hogy az Üzemeltető a tájékoztatásban, hírlevélben, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzen el.
 2. A Felhasználó hozzájárulása esetén az Üzemeltető jogosult arra, hogy a Felhasználó számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja. A hozzájárulás az e-mailben, telefonon, a postai úton, valamint az egyéb módon történő megkeresésre egyaránt vonatkozik. A felhasználó a reklámozási célú adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.
 1. Amennyiben a Felhasználó az Üzemeltető által szervezett nyereményjátékra regisztrál, a részvétel feltétele a fenti 6. pontban meghatározott, reklámozási célú adatkezelésekhez való hozzájárulás. Ezt az indokolja, hogy a nyereményjátékon a részvétel ingyenes, és a részvétel ingyenességét az Üzemeltető csak úgy tudja biztosítani, hogy a nyereményjátékon résztvevő Felhasználóknak reklámot küld.
 2. A felhasználó a reklámozási célú adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.
 1. Amennyiben a Felhasználó a megvásárolt kupont harmadik személynek adja ajándékba, és megadja a megajándékozott személy nevét és e-mail címét, köteles gondoskodni arról, hogy ezen személy az adatkezeléshez hozzájáruljon.
 2. Amennyiben a Felhasználó a Weboldalt más portál (twitter, facebook, Google+) útján ajánlja harmadik személy részére, a megosztás az adott portál szabályzata alapján történik. Amennyiben a Felhasználó a megosztás során harmadik személy adatait megadja, köteles gondoskodni arról, hogy ezen személy az adatkezeléshez hozzájáruljon.
 1. A Weboldal látogatása esetén a Üzemeltető rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a Felhasználó gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) illetve további további statisztikai célok érdekében Google Cookie-kat helyezzen el. A cookie-k célja a visszatérő felhasználók azonosítása, a Felhasználók szolgáltatásokkal való ellátása és a weboldal kényelmi funkcióinak támogatása.
 2. Az Üzemeltető a megadott adatokat törli, ha:
  • o      - azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
  • o      - az érintett Felhasználó azt kéri;
  • o      - az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
  • o      - az adatkezelés célja megszűnt;
  • o      - azt hatóság vagy bíróság elrendeli.
  Az érintett Felhasználó kérheti személyes adatai törlését az Üzemeltető elérhetőségein (1. pont). Az érintett Felhasználó erre irányuló kérése esetén az adatokat az Üzemeltető rendszere öt munkanapon belül törli. A személyes adatok törlése során az adatok megsemmisítésére kerül sor . Amennyiben a vásárlás során a jogviszony a Felhasználó és az Üzemeltető között jön létre, a szerződés teljesítése és a számla kiállítása érdekében szükséges időtartamig az Üzemeltető jogosult felhasználó visszavonásra vonatkozó jognyilatkozata ellenére is – a megadott személyes adatokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § (1) és (2) bek. b) alapján kezelni. Amennyiben az adatkezelést jogszabály rendeli el az adatkezelés időtartama az adott jogszabályban megjelölt időtartam. A számviteli bizonylatok esetében a megőrzési idő a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § alapján nyolc év.
 1. A Felhasználó az Üzemeltető 1. pontban meghatározott elérhetőségei bármelyikén tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. Az üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja a Felhasználót. A tájékoztatás megadása ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Üzemeltetőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést az Üzemeltető visszatéríti, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
 1. A Felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az Üzemeltetőtől kérje. Az érintett Felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes regisztrációját törölje, illetve személyes adatai zárolását kérje Az Üzemeltető 1. pontban meghatározott elérhetőségei bármelyikén. Ha az Üzemeltető a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét teljesíti, vagy a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban, vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
 2.  
 1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Üzemeltetőre jogi kötelezettségének teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Az ilyen megkereséseket az Üzemeltető köteles kivizsgálni, és 15 munkanapon belül válaszolni rájuk. Ha az érintett az Üzemeltető által meghozott döntéssel nem ért egyet, vagy az Üzemeltető a fenti határidőt elmulasztotta, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha az Üzemeltető az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. A tájékoztatást az Üzemeltető elektronikus levélben is megadhatja. Az érintett Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
 2. A Üzemeltető minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Üzemeltető az adatok biztonságáról megfelelő technikai (pl. logikai védelem, különösen titkosítás) és szervezési intézkedésekkel (fizikai védelem, különösen az Üzemeltető munkavállalóinak adatbiztonsági képzése) gondoskodik.
 3. A Felhasználók a szolgáltatás igénybe vétele és a Weboldal használata során csak saját személyes adataikat adhatják meg, vagy olyan személyek adatait, akik ehhez hozzájárultak. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az Üzemeltető az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.
 4. Amennyiben a Felhasználó vásárol, és a kupont a szolgáltatást, terméket ténylegesen nyújtó partnernél érvényesíti, a partner a kupon érvényességét ellenőrzi. Ennek során a partner a kupont a Weboldalon regisztrálja, az Üzemeltető pedig a partnert tájékoztatja a kupon érvényességéről, a jogosult személyéről.
 5. A fentieken túlmenően az Üzemeltető személyes adatot csak akkor továbbít, ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy az adat továbbítását törvény elrendeli.
 1. A Felhasználó a személyes adatai védelméhez való jog sérelme esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu, tel.: (1) 391 1400), valamint bíróság előtt is érvényesítheti igényét, az irányadó jogszabályok (Infotv., Polgári Törvénykönyv) alapján.
 
vissza az előző oldalra vissza a főoldalra az oldal tetejére